Scroll ned ...

Lokal, nær og personlig

Rekordår for banken!

Visjon, verdier, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier

2019 i tall

Resultat / mill. nok
Resultat etter skatt / mill. nok
Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. Og vi har stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank vil vi utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Vi har i løpet av 2019 bidratt til vekst og utvikling lokalt, og det skal vi fortsette med også fremover. Det skaper ringvirkninger og sikrer lokal verdiskapning. Det gjør at Haugalandet er et godt sted å bo og leve. God vekst og et historisk godt resultat i 2019 gir et godt grunnlag for å utvikle banken, og Haugalandet, videre.

I 2019 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på kr 102 mill, som er det beste i bankens historie.

Utlån og innskudd

% Utlån / Vekst
% Innskudd / Fall

Hovedtall

Beløp i hele 1.000 kroner, % av forvaltningskapital

 RESULTATREGNSKAP20192018
Beløp% av gfkBeløp% av gfk
Renteinntekter og lignende inntekter367 9713,32311 1902,93
Rentekostnader og lignende kostnader147 2791,33118 9061,12
NETTO RENTE-OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER220 6921,99192 2841,81
Utbytte6 6770,067 5460,07
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester46 7670,4245 6440,43
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester5 7560,054 8640,05
Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer1 4950,012 6280,02
Andre driftsinntekter1 8580,022 1200,02
NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER51 0410,4653 0740,50
SUM DRIFTSINNTEKTER271 7332,45245 3582,31
Lønn, pensjoner og sosiale kostnader61 7940,5659 4610,56
Administrasjonskostnader37 7950,3437 3790,35
Ordinære avskrivninger6 4830,066 3680,06
Andre driftskostnader17 5920,1616 7070,16
SUM DRIFTSKOSTNADER123 6651,12119 9151,13
DRIFTSRESULTAT FØR TAP148 0681,34125 4431,18
 – tap på utlån, garantier mv.13 7620,1216 6180,16
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP134 3061,21108 8251,03
Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler00,005 6100,05
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT134 3061,21114 4351,08
Skatt på ordinært resultat32 6690,2926 9480,25
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET101 6370,9287 4870,82
Gjennomsnittlig forvaltningskapital11 077 48910 616 902

 

Årsberetning

Innledning

Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt for 2019 utgjør 134,3 millioner kroner hvorav det er avsatt 32,7 millioner kroner til skatt.

Den økonomiske situasjonen

Økonomien har gjennom 2019 vært preget av høy og økende internasjonal uro. Handelskrig mellom USA og Kina, økt konfliktnivå i Midtøsten, store strukturelle utfordringer for tradisjonell industri i Europa og usikkerhet knyttet til Brexit har satt sitt preg på året.

Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett falt noe gjennom 2019.

Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2019 å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Styringsrenten ble hevet 3 ganger gjennom 2019, hver gang med 50 basispunkter.

Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2019 på 11.033,69 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 93,6 millioner kroner eller 0,8 prosent det siste året.

Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2019 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 7.949 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 663,4 millioner kroner eller 7,7 prosent fra året før.

Utlån og garantier

Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 9.298,4 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 4,6 prosent i 2019.

Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Det framgår av tallene at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.

Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2019 redusert med 20,9 millioner kroner til 821,9 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2019 utgjør 134,3 millioner kroner eller 1,21 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2018 var på 114,5 millioner kroner eller 1,08 prosent.

Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2019 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.549 millioner kroner, hvorav  kjernekapitalen utgjør 1.399,7 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,7 millioner kroner.

Virksomhets­styring

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank.Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utfører for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte.

Risikostyring

Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå.

Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2019 hadde banken 73 fast ansatte hvorav 2 renholdsansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 16 av våre ansatte arbeider deltid. Dette utgjør tilsammen 68,95 årsverk. (2018; 68,26 årsverk)

Likestilling / diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

Samfunns­ansvar

Bankens samfunnsansvar har et sterkt fokus i styret. Banken har styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til samfunnsansvar i enda sterkere grad.

Framtiden

I norsk økonomi har det vært god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. I en ellers urolig verden har norsk økonomi greid seg relativt godt. Sterk investeringsvekst i oljesektoren, men også sterk vekst i bedriftsinvesteringene har resultert i god vekst i fastlandsøkonomien og god sysselsettingsvekst

Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2019. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2019, og for utmerket samarbeid.

Regnskap 2019

Resultatregnskap

Eiendeler

Gjeld og egenkapital

Kontantstrøm­oppstilling

Revisjons­beretning

Resultatanalyse 2015 – 2019

Balanseutvikling 2015 – 2019

Noter til regnskapet

Organisasjon

Organisasjonskart

Administrasjonen