Resultatregnskap

 

RESULTATREGNSKAP  Note 2019 2018
Renteinntekter og lignende inntekter: 1    
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 9 618 6 112
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 336 749 289 185
Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir 21 604 15 893
Sum renteinntekter og lignende inntekter 367 971 311 190
Rentekostnader og lignende kostnader: 1
Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 934 958
Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 99 866 83 078
Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 28 922 20 685
Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 11 047 9 128
Andre rentekostnader o l kostnader 6 510 5 057
Sum rentekostnader og lignende kostnader 147 279 118 906
NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 220 692 192 284
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning:
Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 6 677 7 546
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester:
Garantiprovisjoner 5 491 5 563
Andre gebyrer og provisjonsinntekter 9h 41 276 40 081
Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester 46 767 45 644
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester:
Andre gebyrer og provisjonskostnader 5 756 4 864
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler:
Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer -1 965 -190
Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 1 744 712
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 1 717 2 106
Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 1 496 2 628
Andre driftsinntekter:
Driftsinntekter faste eiendommer 1 134 1 068
Andre driftsinntekter 9f 724 1 052
Sum andre driftsinntekter 1 858 2 120
Netto andre driftsinntekter 51 041 53 074
Sum driftsinntekter 271 733 245 358
Lønn og generelle administrasjonskostnader:
Lønn 8 41 395 40 647
Pensjoner 8 8 016 6 677
Sosiale kostnader 9i 12 384 12 137
Lønn mv.: 61 794 59 461
Administrasjonskostnader 9i 37 795 37 379
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 99 589 96 840
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler:
Ordinære avskrivninger 5 6 483 6 368
Andre driftskostnader:
Driftskostnader faste eiendommer 3 246 3 088
Andre driftskostnader 9g 14 346 13 619
Sum andre driftskostnader 17 593 16 707
Sum driftskostnader 123 665 119 915
DRIFTSRESULTAT FØR TAP 148 068 125 443
Tap på utlån,garantier m.v.: 2c
Tap på utlån 13 812 16 303
Tap på garantier m.v. -49 315
Sum tap på utlån,garantier mv. 13 762 16 617
DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 134 306 108 826
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap
på verdipapirer som er anleggsmidler:
Gevinst/tap 5610
DRIFTSRESULTAT FØR SKATT 134 307 114 436
Skatt på ordinært resultat 9a 32 669 26 948
RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT 10 101 637 87 488
RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 101 637 87 488
Overføringer og disponeringer:
Overføringer
Overført til utjevningsfond 4 658 2 898
Disponeringer
Utbytte egenkapitalbeviskapital 7 875 8 125
Overført til sparebankens fond 86 104 73 464
Overført til gavefond 3 000 3 000
SUM DISPONERINGER 99 229 84 589
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 101 637 87 487
Vis alle noter