Note 2

 

Utlån, garantier og overtatte eiendeler

2.a. Verdsettelse – beskrivelse – definisjoner

Innledning

Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS).

Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier

Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene.

Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap.

Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer.

Det skal foretas nedskrivning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt nedskrivning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån.

Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode.

Retningslinjer

Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift.

Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering.

Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser:

  • vesentlige finansielle problemer hos debitor
  • betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd

Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis.

Nedskrivninger på grupper av utlån

Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet.

Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente.

Risikoklassifisering

Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en risikoklasse fra A til K.

Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b.

Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned.  Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne.

Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt.

Overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier.

Tapsutsatte lån

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

Misligholdte engasjementer

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Misligholdte lån blir alltid gjenstand for tapsvurdering. Tapsvurdering foretas i henhold til interne retningslinjer også for tapsutsatte lån, uavhengig av om lånet er misligholdt.

Konstaterte tap

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c.

Lån med endringsavtale

Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning.

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån

Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjonstidspunkt.

Friskmelding

Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

2.b. Tabeller/Kommentarer utlån og garantier

Overtatte eiendommer

2019 2018
Eiendom overtatt 31.569 38.320
Andre eiendeler overtatt 2.122 2.122
Overtatte eiendeler 33.391 40.442

 

Som ledd i behandlingen av misligholdte lån og garantier, overtar banken i en del tilfeller eiendeler som har vært stilt som sikkerhet for slike engasjementer. Ved overtakelse verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført verdi av misligholdt eller nedskrevet engasjement ved overtakelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån.

 

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2019

 

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 23.340 13.982 15.348 65.879
Nedskrivning 4.500 0 1840 9.326
PM netto 18.840 13.982 13.508 56.553
BM brutto 13.735 12.666 966 38.099
Nedskrivning 0 0 0 1.000
BM netto 13.735 12.666 966 37.099
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 37.075 26.648 16.314 103.978
Netto betalingsmisligholdte fordringer 32.575 26.648 14.474 93.652

 

Aldersfordeling på utlån som er forfalt 2018

 

  1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd
PM brutto 20.614 13.598 25.868 50.401
Nedskrivning     200 12.353
PM netto 20.614 13.598 25.668 38.048
BM brutto 32.912 367 3127 56.745
Nedskrivning   221 1000 1.373
BM netto 32.912 146 2.127 55.372
Brutto betalingsmisligholdte fordringer 53.526 13.965 28.995 107.146
Netto betalingsmisligholdte fordringer 53.526 13.744 27.795 93.420

 

 

 

Misligholdte (> 90 dager) og tapsutsatte lån

 

2019 2018 2017 2016
Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån 146.945 150.107 156.963 193.469
Nedskriving 12.269 15.147 23.680 21.603
Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån 134.676 134.960 133.283 171.866
Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån 12.380 16.526 6.574 10.503
Nedskrivning tapsutsatte lån 8.125 4.455 2.724 4.470
Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån 4.255 12.071 3.850 6.033
Amortiseringer i balansen 247 302 1531  
Sum nedskrivninger i balansen 20.641 19.905 27.935  

 

Fordeling av lån på risikoklasser

 

  31.12.2019 31.12.2018
Risikoklasse Brutto utlån pr risikoklasse Garantier pr risikoklasse Nedskrivning på individuelle utlån Brutto utlån pr risikoklasse Garantier pr risikoklasse Nedskrivning på individuelle utlån
Klasse – A 498.588 25.680 573.347 31.521  
Klasse – B 2.022.507 80.342 1 891.415 60.339  
Klasse – C 2.088.426 91.506 2 134.923 70.596  
Klasse – D 1.412.366 15.210 1 154.293 40.631  
Klasse – E 841.555 65.427 973.948 44.598  
Klasse – F 898.625 8.058 652.524 45.946  
Klasse – G 454.751 11.138 611.608 8.321  
Klasse – H 307.690 41.027   231.440 8.799  
Klasse – I 198.934 4.516   104.992 4.614  
Klasse – J 358.279 25.088   349.347 53.247  
Klasse – K 216.646 1.639 20.641 213.332 2.723 19.905
Totalt utlån og garantier 8.891.099 371.335 0,21 % 8.250.121 383.732 0,32 %

 

I % av utlån pr. 31.12.2019 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,4 %, mot. 1,5 % pr. 31.12.2018. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,10 % til 0,05 % av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,14 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2019, ned fra 0,16 % i 2018.Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,20 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22,5 mill kroner pr. 31.12.2018 og er på samme nivå som i 2018. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor.

 

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

 

Verd Boligkreditt AS

 

I % av utlån pr. 31.12.2019 utgjør netto misligholdte utlån over 90 dager 1,4 %, mot. 1,5 % pr. 31.12.2018. Samtidig viser utviklingen i øvrige tapsutsatte utlån en reduksjon fra 0,10 % til 0,05 % av brutto utlån. Bokførte tap på utlån viser en tapsprosent på 0,14 % målt mot gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2019, ned fra 0,16 % i 2018.Banken legger til grunn at tapene pr. år i neste 4 års langtidsbudsjett ikke skal utgjøre mer enn 0,20 % i snitt. Gruppenedskrivningene utgjør 22,5 mill kroner pr. 31.12.2018 og er på samme nivå som i 2018. Det vises ellers til tabelloversiktene ovenfor.

 

Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift.

 

Brutto eksponering 2019 2018
Eiendeler
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 413.164 416.962
Brutto utlån til kunder 9.289.369 8.891.099
Aksjer og andeler 347.797 316.450
Sertifikater og obligasjoner 821.932 842.909
Overtatte eiendeler (eiendommer) 33.691 40.442
Sum eiendeler 10.905.953 10.507.862
Forpliktelser
Betingede forpliktelser 613.006 689.587
Ubenyttede kreditter 419.617 551.481
Sum finansielle garantistillelser 1.032.623 1.241.068
Sum kreditteksponering 11.938.576 11.748.930
     
Norges Bank pant 243.375  

 

Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer 2018 2017
Lån med flytende rente 8.532.088 7.985.435
Lån med fast rente 359.011 264.686
Sum brutto utlån til kunder 8.891.099 8.250.121

 

 

 

Utlån, garantier og trekkrettigheter fordelt etter sektor og næring

 

Brutto utlån Garantier Trekkrettigheter
Sektor/ næring 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Personmarked 5.890.931 5.856.662 125.607 130.821 158.187 165.263
Primærnæringen 309.342 303.500 14.484 14.267 26.403 26.713
Industri/bergverk 105.443 127.649 3.074 3.939 18.568 14.493
Bygg og anlegg 477.522 442.260 79.653 80.555 62.819 59.834
Varehandel, hotell og restaurantdrift 306.195 283.272 35.991 38.105 41.642 37.834
Utenriks sjøfart og oljeboring 529 556 30 105 0 0
Transport ellers 84.868 52.500 10.988 10.545 7.094 5.355
Forr. Messig/faglig tjenesteyting og eiendomsdrift. 1.872.151 1.563.396 94.620 88.623 75.740 40.382
Tjenesteyting ellers 209.847 215.268 3.871 3.134 24.514 21.144
Kommuner 1.252 1.035 875 756 994 180.463
Andre 40.288 45.000 438 485 3 195 0
Brutto utlån 9.298.368 8.891.098 369.631 371.335 419.156 551.481
Portefølje Verd 1.914.043 1.607.369
Brutto inkl Verd 11.212.411 10.498.467 369.631 371.335 419.156 551.481

 

Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode

 

Utlån Garantier Trekkrettigheter
  2019 2018 2019 2018 2019 2018
Haugesund 35,60 % 33,33 % 39,02 % 35,42 % 35,99 % 48,04 %
Karmøy 12,96 % 11,26 % 13,28 % 15,10 % 9,37 % 7,74 %
Vindafjord 20,63 % 18,79 % 25,75 % 25,32 % 32,41 % 26,08 %
Tysvær 13,89 % 12,36 % 8,92 % 9,40 % 13,38 % 11,05 %
Bømlo 4,50 % 4,47 % 5,04 % 5,20 % 2,27 % 1,95 %
Sveio 3,16 % 2,70 % 0,13 % 0,24 % 1,76 % 1,73 %
Andre 9,26 % 17,05 % 7,87 % 9,31 % 4,82 % 3,41 %
Totalt 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

 

 

 

2.c. Tap på utlån og garantier

Kostnadsførte tap på utlån og garantier

 

2019 2018
Periodens nedskrivninger på individuelle lån 9.203 9.093
Periodens endringer i gruppenedskrivninger 0 500
Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er nedskrevet 5.357 6.242
Periodens inngang på tidligere konstaterte tap -1.730 -537
Tap garanti 315
Amortiseringer 981 1.004
Kostnadsført tap 13.812 16.617

 

Endringer i nedskrivninger på individuelle utlån

 

2019 2018
Nedskrivninger på individuelle utlån 01.01. 19.905 27.936
Periodens nedskrivninger på individuelle lån 9.203 9.093
Tilbakeførte nedskrivninger i år (tidligere avsatt) -8.411 -17.016
Amortiseringer (kostnadsført tap) 981 1.004
Amortiserte renter inntektsført -1.036 -1.112
Nedskrivninger i balansen pr 31.12 20.641 19.905

 

Endringer i nedskrivninger på grupper av utlån

 

2019 2018
Gruppenedskrivninger 01.01 22.500 22.000
Periodens endring i gruppenedskrivninger 0 500
Gruppenedskrivninger pr 31.12 22.500 22.500