Note 8

Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

8.a. Lån til og sikkerhetstillelse, ytelser tillitsvalgte og revisor

Forstanderskapet Lån/Sikkerhetsstillelse Honorarer
leder Sigmund Lundal 62.996
Nestleder Gunnvor Bakke 3.149.111 13.004
Medlemmer i forstanderskapet
Berit Gjellesvik 0 10.000
Elisabeth Haugeen Skeie 1.895.224 0
Torunn Kaasamoen 0 5.000
Leif Aalvik 0 18.000
Vibeke Bjerkvig 4.157 7.500
Nils Konrad Bua 2.955.346 10.000
Arild Bjordal 0 5.000
Francisco Munoz 1.946.288 5.000
Steinar Strand 0 7.500
Kjersti Skogland Urrang 0 2.500
Mari Kjølstad Tenden 0 5.000
Morten Hedegaard Larsen 3.329.218 5.000
Finn Nistad 4.003.535 5.000
Ingfrid Nilssen 0 5.000
Marit Øverland Ilstad 4.129.929 22.500
Trygve Hebnes 3.363.115 2.500
Solfrid Hjortland Kinn 1.158.391 5.000
Olav Granberg 0 2.500
Irene Stuhaug 0 0
Eli Margrethe Hauge 0 0
Tønnes B. Tønnessen 0 5.000
Kjell Helgesen 0 2.500
Kirsten Sylvi Gloppen 0 2.500
Johannes Tor Geir Johansen 0 2.500
Svein Bjarte Holten 217.743,00 5.000
Bjarne Laastad 0 5.000
Tore Fremmersvik 5.606.542,00 5.000
Marit Synnøve Frantsen 34.915,21 0
Eyvind Iversen 931.704 5.000
Hilde Marie Juul 2.232.260 10.000
Anne-Lise Liestøl 2.980.049 29.000
Wenche Endresen 2.983.956 5.000
Paal Nebylien 4.493.511 5.000
Rolf Lillehammer 3.699.563 21.000
Grethe Solheim 1.450.069 5.000
Elisabeth Velde 1.399.149 2.500
Kåre Breivik 5.807.271 5.000
Styret
Styrets leder Reidar Pedersen 0 175.000
Styrets nestleder John Erik Hagen 1.708.315 124.000
Styremedlemmer
Borgny Eidesvik 0 104.000
Liv Reidun Grimstvedt 0 104.000
Benedicte Storhaug 0 104.000
Jone Tveit 0 104.000
Fra de ansatte  
Hans Olav Omland 1.519.015 104.000
Merethe Hansen 3.591.050 104.000
Fast møtende varamedlem  
Marius Selsø Håkonsen 0 80.000
Ekstern Revisor  
Lån til bankens øvrige ansatte 163.398.316

 

Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Renten på lån til bankens ansatte har i 2019 utgjort et snitt på 1,50 %, og de ansatte er i den forbindelse blitt fordelsbeskattet i forhold til normrente. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder.

Ved utgangen av 2019 hadde banken 73 ansatte, hvorav 16 på deltid.  Dette utgjør til sammen 68,95 årsverk, en økning på på ca 0,7 årsverk siden forrige årsskifte.

8.b. Lån til og sikkerhetsstillelser. Ytelser til ledende ansatte,

  Lån/Sikkerhetsstillelse Lønn Annen

godtgjørelse

Pensjons

kostnader

Bonus 2019
Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 3.873.215 1.578.000 201.300 1.010.354 24.465
Banksjef Torstein Langeland 5.108.926 1.182.000 200.800 222.252 24.465
Banksjef Tove Sternhoff 2.311.976 787.600 177.300 157.177 24.465
Leder økonomi, Finans og HR  Steffen Næss 3.805.490 966.500 212.800 164.027 24.465
Leder digitalen kanaler og kundeopplevelser

Lillian Medby Morisbak

7.337.353 858.800 35.592. 89.360  

24.465

 

Leder for Risikostyring og Compliance

Thor Krukhaug

0 830.382 16.600 77.978 24.465

 

Aldersgrense for adm. banksjef er som for andre ansatte. Adm. banksjef er medlem i bankens ordinære pensjonsordning for alle ansatte, jf. note 8.c. I tillegg er det avtalt rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år. Det er inngått en usikret pensjonsavtale med 42 % av bruttolønn i løpende innskudd til denne pensjonsavtalen, frem til 62 år.

Om økte pensjonskostnader for banken i denne forbindelse, se tabell lønn etc. i denne note.

Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder.

8.c. Pensjonsforpliktelser

I 2016 ble ytelsesordningen som alternativ avskaffet i banken, og banken gikk over til en full innskuddsbasert pensjonsordning for alle med unntak av langtidssykemeldte og ektefellepensjon for tidligere leder av banken. Banken har pr. 31.12.2019 3 gjenværende medlemmer i ytelsesordningen. Banken har valgt de høyeste innskuddssatsene som nå er tillatt i innskuddspensjonsordningen, 7 % for inntekt mellom 0 G og 7,1G og 25,1 % mellom 7,1G og 12 G. I tillegg har banken en tilleggs kompensasjon som pensjon over drift for ansatte som kom spesielt ugunstig ut ved overgangen til innskuddspensjon.

Innskuddspensjonen blir kostnadsført løpende i takt med innbetalingene til ordningen.  Den resterende ytelsesbaserte ordningen har banken gjennom DNB. Kostnadene vedrørende denne blir årlig aktuarberegnet.

Banken er med i AFP ordningen for bank og finans. Dette er en livsvarig ytelsesbasert AFP ordning. Ordningen skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger for AFP, utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle AFP ordningen ble faset ut etter hvert som de ansatte som var i ordningen fylte 67 år, og er avviklet.

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2019 2018
Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. arbeidsgiveravg.
Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser 30,9 21,3
Administrasjonsomkostninger 19,5 12,5
Kostnadsført arbeidsgiveravgift 3 7,2
Planendring -205,5
Sum beregnede pensjonskostnader sikret ordning -152,1 41
Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift 6.440 5.559
Kompensasjonsordning over drift 1.727 1.035
Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 2019 2018
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser gammel ytelsesordning 391
Estimert verdi av pensjonsmidlene 0
Forpliktelse kompensasjonsordning alle ansatte 4.279 3.020
Pensjonsforpliktelser kollektiv ordning 4.279 3.411

 

 

Pensjonsforpl. servicepensjon adm. banksjef 2019 2018
Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser servicepensjon inkl. avg 224 520
Estimerte påløpte tilleggspensjonsforpliktelser adm. banksjef inkl. avg. 3.770 2.076
Kursregulering fond banksjef 311
Pensjonsforpliktelser servicepensjon/ adm. banksjef inkl. avg. 4.305 2.596
Sum oensjonsforpliktelser alle ordninger inkl. Arbeidsgiveravgift 8.585 6.007

Aktuariell gevinst oppstått gjennom året er ført mot egenkapitalen.