Note 5

 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

5.a. Verdsettelse

Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid.  Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.

5.b. Spesifikasjon av postene

Maskiner Inventar Inventar

Amanda

Kjøretøy IT programvare Bygninger Tekniske installasjoner Sum
Anskaffelseskost 01.01.19 3 460 1 318 0 1 728 5 295 23 585 6 607 41 993
Tilganger 2019 317 0 1 172 2 544 2 439 110 0 6 582
Avgang til anskaffelseskost -728 -728
Akk. Av og nedskrivninger -1 439 -456 -24 -1 280 -1 972 -746 -565 -6 481
Bokført verdi 31.12.19 2 338 862 1 148 2 264 5 762 22 950 6 042 41 363
Økonomisk levetid 5 år 7 år 6 år 5 år 5 år 50 år 20 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene.

Posten ”bygninger etc.” består av:

Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgaten 117 (utleiebygg)

Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 20,6 mill. kroner og et areal på 3.335 m2. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 8,5 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene har i 2019 vært utleid i sin helhet. Totale leieinntekter utgjorde i 2019 ca 1.134. og i 2018 ca. 1.018.  Bankens øvrige kontorer drives i leide lokaler, med en total husleie for året på ca. 2.754 (2.902 i 2018).