Note 9

Diverse andre tilleggsopplysninger

9.a. Skatt

Skattekostnaden består av:

BETALBAR  SKATT

fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år,

samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige.

UTSATT SKATTEFORDEL

kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse.

RESULTATFORSKJELLER

Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i:

Permanente resultatforskjeller:
  • Ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.)
  • Skattefrie inntekter
Midlertidige resultatforskjeller:

Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid.

SKATTER

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag.

Skatteberegning: 2019 2018
Resultat før skattekostnad 134.306 114.436
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 75,2 58,9
Ikke skattepliktige inntekter -6.477 -12.929
Emisjonskostnader -4.310
Endring i midlertidige forskjeller 1.758 10.784
Skattepliktig inntekt 125.353 112.350
Beregning av skatt 2019 2018
Inntektsskatt (25 % av 129.482) 3. 338 28.088
Formuesskatt 15 % 1.700 1.597
Betalbar skatt (i balansen) 33.038 29.685
Netto økning utsatt skattefordel -440 -2.696
For lite avsatt skatt i fjor 70 -40,1
Årets skattekostnad (i resultatregnskapet) 32.669 26.948

Beregning av utsatt skatt/utsatt skattefordel

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

  2019 2018 Endring
Driftsmidler -2.643 -1.785 858
Nedskrivning verdipapirer -8.145 -9.838 -1.693
Negativ saldo tapsskjema -106 -134 -28
Pensjonsforpliktelser -8.585 -6.007 2.578
Ikke skattlagt salgsgevinst 173 216 43
Sum midlertidige forskjeller -19.306 -17.548 1.758
Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -19.306 -17.548
Utsatt skatt/utsatt skattefordel (-) -4.827 -4.387 440

9.b. Annen gjeld/ andre eiendeler

Posten annen gjeld består av:

Annen gjeld: 2019 2018
Betalbar skatt: 33.038 29.685
Skattetrekk 2.060 2.274
Utbytte egenkapitalbevis 7.875 8.125
Leverandørgjeld 3.224 2.069
Avsatt bonus 1.600 1.400
Øvrige kreditorer 3.549 4.581
Sum annen gjeld 53.596 48.134

Andre eiendeler består av:

Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: 719

9.c. Sikringsfondsavgift – Garanti for innskudd

BANKENES SIKRINGSFOND

Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.

Fondet pliktet for 2018 å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank, etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften ble fram til og med 2012 bare innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. Fra og med 2013 blir avgiften innkrevd med full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. I 2019 har avgiften utgjort 6.510, mens avgiften for 2018 utgjorde 5.052.

Nytt fra 1.12019 er dekning av innskudd etter livshendelser(arv, skilsmisse, salg av hus) utover de 2 millioner som allerede er dekket av tidliegere regelverk.EU tilpasninger ser ut til å medføre at det maksimale beløp som fondet kan dekke vil bli redusert, kanskje ned til 100.000 Euro i løpet av noen år. Sikringsfondet vil dessuten i den forbindelse også bli delt i to fond, Innskuddsgarantifond og Krisetiltaksfond.

9.d. Forpliktelser og betingede forpliktelser                                                

Garantier 2019 2018
Lånegarantier 281.376 270.222
Betalingsgarantier 34.694 38.686
Kontraktsgarantier 40.602 59.829
Annet garantiansvar 14.663 14.999
Sum garantier 371.335 383.736

Vedrørende garantier, se også note 2.

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende

Eiendeler stillet som sikkerhet i Norges Bank 2019 2018
Obligasjoner i banker, kredittforetak etc. 97.614 220.000
Pengemarkedsfond 145.761 112.632
Sum bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 243.375 332.632

 

9.e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

Haugesund Sparebank er bank for Tysvær og Sveio kommune, og står for diverse tjenester for disse kommunene.

9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon

Posten består av: 2019 2018
Inntekter bankterminaler 466 548
Gevinst ved salg driftsmidler 258 504
Sum andre driftsinntekter 724            1.052

9.g. Andre driftskostnader, spesifikasjon

Posten består av: 2019 2018
Reparasjon og vedlikehold maskiner, transportmidler etc. 3.549 3.482
Kontingenter/ avgifter 870 756
Totale kostnader v/ leide lokaler 4.311 3.996
Innelid eksterne tjenester/revisjon 2.414 2.454
Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap 571 1.128
Forsikringer 558 449
Representasjon/ gaver 46 70
Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån/ ek-bevis 992 556
Annet bank materiell samt utg.ført inventar og maskiner/IT 1.035 728
Sum andre driftskostnader 14.346 13.619

9.h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter

Posten består av: 2019 2018
Verdipapiromsetning og forvaltning 3.002 2.089
Betalingsformidling inn-/ utland 16.406 13.471
Betalingsformidling interbank 721 1.378
Depotgebyr 1.412 1.413
Gebyr nattsafe og oppbevaring 506 540
Provisjonsinntekter forsikringssalg 4.596 5.093
Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner 1.640 3.145
Provisjon kredittkort 1.350 1.212
Provisjon Verd Boligkreditt AS og Brage 11.642 11.740
Sum andre gebyrer og provisjosninntekter 41.276 40.081

 9.i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster

Sosiale kostnader

Posten består av: 2019 2018
Arbeidsgiveravgift 6.505 6.503
Finansskatt 2.523 2.302
Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine,  velferdsordninger 3.356 3.332
Sum sosiale kostnader 12.384 12.137

Administrasjonskostnader

Posten består av: 2019 2018
Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc. 367 190
Ekstern databehandling 20.268 18.966
Sponsorkostnader 8.533 8.613
Øvrig reklame og annonser 4.947 5.473
Representasjon 6 169
Telefon og porto 1.517 1.367
Reisekostnader 1.373 1.556
Kurs/ opplæringskostnader 721 917
Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc. 63 128
Sum adminsitrasjonskostnader          37.795          37.379