Balanseutvikling 2015 – 2019

Beløp i hele 1.000 kroner

EIENDELER 2015 2016 2017 2018 2019
Likvider 893.198 669.619 777.154 1.001.380 494.823
Verdipapirer 863.757 895.484 1.059.489 1.159.359 1.169.729
Utlån 7.453.827 7.924.241 8.250.122 8.891.099 9.298.368
 – sum nedskrivninger -61.896 -49.073 -49.935 -42.405 -43.141
Andre eiendeler 124.475 113.270 111.004 117.828 113.389
Sum eiendeler 9.273.361 9.553.541 10.147.834 11.127.261 11.034.130

 

GJELD OG EGENKAPITAL 2015 2016 2017 2018 2019
Innskudd fra banker 4.110 6.011 6.219 3.164 3.301
Innskudd fra kunder 7.339.893 7.745.890 8.223.954 8.612.691 7.949.272
Annen gjeld 910.431 834.078 895.741 1.410.455 1.792.512
Ansvarlig kapital (tellende) 1.018.927 967.562 1.021.920 1.100.951 1.291.293
Sum gjeld og egenkapital 9.273.361 9.553.541 10.147.834 11.127.261 11.034.130

 

KAPITALDEKNING 2015 2016 2017 2018 2019
Kapitaldekningsprosent 19,91 21,11 21,69 21,22 24,17
Kjernekapitalprosent 17,47 18,92 19,54 19,23 21,84
Ren kjernekapitalprosent 15,32 16,98 17,56 17,42 20,04
Ren kjernekapitalprosent konsolidert med Verd Boligkreditt og Brage Finans AS 16,55 15,94 18,30
Uvektet kjernekapitalprosent 10,17 10,49 10,37 12,13
Uvektet kjernekapitalprosent konsolidert 8,16 10,42

 

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 8.768.863 9.145.849 9.573.297 10.234.624 11.077.489