Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d    
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 3 301 3 164
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3 301 3 164
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 4 164 846 4 088 510
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 3 784 427 4 524 181
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 7 949 272 8 612 691
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 1 449 436 1 099 741
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 449 436 1 099 741
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 51 346 48 134
Sum annen gjeld 51 346 48 134
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 16 220 16 795
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 8 585 6 007
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8 585 6 007
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 998 114 947
Annen ansvarlig lånekapital 149 677 124 830
Netto ansvarlig lånekapital 264 675 239 777
SUM GJELD 9 745 086 10 026 309
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 225 000 125 000
Overkursfond 1 232 541
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 226 232 125 541
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 1 042 973 956 926
Gavefond 11 326 12 379
Utjevningsfond 10 762 6 104
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 1 062 811 975 410
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 034 130 11 127 261
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 667 677 751 427

 

Vis alle noter
Reidar Pedersen, Leder
Reidar Pedersen, Leder
John Erik Hagen, Nestleder
John Erik Hagen, Nestleder
Borgny Eidesvik
Borgny Eidesvik
Jone Tveit
Jone Tveit
Benedicte Storhaug
Benedicte Storhaug
Liv Reidun Grimstvedt
Liv Reidun Grimstvedt
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland
Bente Haraldson Syre
Bente Haraldson Syre