Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet på Haugalandet. Og vi har stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank vil vi utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår gjennom små og store bidrag innenfor næringsliv, kultur, idrett mm. Vi har i løpet av 2019 bidratt til vekst og utvikling lokalt, og det skal vi fortsette med også fremover. Det skaper ringvirkninger og sikrer lokal verdiskapning. Det gjør at Haugalandet er et godt sted å bo og leve. God vekst og et historisk godt resultat i 2019 gir et godt grunnlag for å utvikle banken, og Haugalandet, videre.

I 2019 kom banken ut med et årsresultat etter skatt på kr 102 mill, som er det beste i bankens historie.

Vi har hatt et år hvor vi leverer et solid resultat, bedret rentenetto, god kostnadsutvikling og lavere tap enn tidligere år. I 2019 har vi også hatt god utlånsvekst, særlig i bedriftsmarkedet. Etterspørselen etter bankens tjenester var stor gjennom hele 2019, både fra eksisterende og nye kunder. For å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav, gikk banken høsten 2019 ut med en fortrinnsrettsemisjon for å hente inn kr 105 mill i ny kapital. Eksisterende egenkapitalbeviseiere i banken hadde fortrinnsrett til tildeling i emisjonen, og ble tildelt tegningsretter. For nye interessenter ble det anledning til å kjøpe tegningsretter for å få samme rettigheter som eksisterende eiere. Resultatet av emisjonen ble en overtegning på 44%, som viser at eierne og lokale investorer støtter opp om banken, og ønsker å være med å bidra til vårt arbeid for regionen fremover. Å ha eiere som er opptatt av Haugalandet og bankens bidrag gir en stor motivasjon i vårt arbeid for regionen. Vi går ut av 2019 godt rustet for videre vekst og med betydelige muligheter foran oss.

Forvaltningskapitalen utgjorde ved utgangen av året kr 11 milliarder og kr 13 milliarder inkl. utlån overført til Verd Boligkreditt AS. Banken har en kapitaldekning på 24,17 prosent, mens den rene kjernekapitalprosenten er på 20,04. Dette er høyere en bankens måltall og over myndighetenes krav. Dette er dermed ett år vi kan si oss svært godt fornøyd med.

I tillegg til å være en kundeorientert sparebank for både personer, små og mellomstore bedrifter, samt kommuner, er Haugesund Sparebank en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære/ideelle organisasjoner. I 2019 betalte banken ut nærmere 9 millioner kroner i sponsorbidrag i forbindelse med samarbeidsavtaler med ca. 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. På denne måten bidrar banken positivt på Haugalandet. Deler av overskuddet i Haugesund Sparebank blir hvert år delt ut som gaver til gode formål i regionen. I regnskapet for 2019 er det satt av 3 millioner kroner til gaver til allmennyttige formål. Samfunnsengasjement er et viktig perspektiv for vår bank. Når det gjelder samfunnsansvar har miljø og klima stått sentralt for oss i 2019, og vi lanserte i 2019 grønne boliglån til kunder som bruker grønn teknologi som energikilde i sin bolig. Bankens strategi knytte til bærekraft vil også ha stort fokus fremover.

Lokal tilstedeværelse, med det lokale engasjement som ofte følger med er en styrke når det gjelder å utvikle det lokale næringslivet og sikre sysselsetting. Lokalkunnskap om boligmarkeder og forutsetninger for å kunne drive virksomhet i lokalmiljøene, samt kjennskap til enkeltmennesker, gir Haugesund Sparebank muligheter for å legge til rette for lokal vekst. Med et stadig lysere makrobilde, konjunkturrapporter som viser optimisme for regionen vår, bedrifter som rapporterer om ventet vekst det kommende året, lav arbeidsledighet, er det positive utsikter fremover.

I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. I tillegg til hovedkontoret i Haugesund har Haugesund Sparebank også kontor på Amandasenteret og i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Vi har tro på at lokal tilstedeværelse, god rådgivning og digital utvikling vil gi oss sterke kunderelasjoner. Personlig rådgivning, god kundeservice og kortreiste avgjørelser utgjør en forskjell. Samtidig gjør vi alt vi kan for å ligge langt framme for å tilby enkle, tilgjengelige og gode kundeopplevelser i digitale flater. Med en sterk digital satsing ser vi mange spennende muligheter fremover. I 2019 har vi sett nye aktører, tjenester og løsninger som treffer hele verdikjeden til tradisjonelle banker. Aldri før har innovasjon og forretningsutvikling fått mer oppmerksomhet i bransjen. Da handler det om å utvikle seg i takt med det som skjer i næringen for å posisjonere banken for endringer og muligheter vi ser komme. Utviklingen skaper også store muligheter, og våre 73 ansatte er parat til å ta disse mulighetene, og vi ser frem til et spennende 2020.

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til alle bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere, og ikke minst til våre tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet.

Vi er lokal, nær og personlig

Haugesund 20. februar 2020