Eiendeler

EIENDELER Noter 2019 2018
Kontanter og fordringer på sentralbanker 81 660 584 419
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner:
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 394 589 358 891
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 18 574 58 071
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 413 163 416 962
Utlån til og fordringer på kunder: 2
Kasse-/drifts- og brukskreditter 632 838 591 154
Byggelån 122 640 142 202
Nedbetalingslån 8 542 890 8 157 743
Sum utlån før nedskrivninger 9 298 369 8 891 099
Nedskrivninger på individuelle utlån -20 641 -19 905
Nedskrivninger på grupper av utlån -22 500 -22 500
Sum nedskrivninger -43 141 -42 405
Sum netto utlån og fordringer på kunder 9 255 227 8 848 694
Overtatte eiendeler 2b 33 691 40 442
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning: 3
Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre 821 933 842 909
Sum sertifikater og obligasjoner 821 933 842 909
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: 4
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 347 797 316 450
Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer 347 797 316 450
Immaterielle Eiendeler: 5
Utsatt skattefordel 4 827 4 387
EDB Programmer 5 762 5 295
Sum immaterielle eiendeler 10 589 9 682
Varige driftsmidler: 5
Maskiner,inventar og transportmidler 6 612 6 889
Bygninger og andre faste eiendommer 28 989 30 193
Sum varige driftsmidler 35 601 37 082
Andre eiendeler: 9b
Andre eiendeler 259 719
Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter:
Opptjente ikke mottatte inntekter 32 517 27 818
Overfinansiering av pensjonforpliktelser 8c
Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 1 691 2 084
Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter 34 208 29 902
SUM EIENDELER 11 034 130 11 127 261
Vis alle noter