Note 3

 

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

3.a. Verdsettelse

Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen ”holde til forfall” obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi.

 

3.b. Portefølje obligasjoner og OMF fordelt etter risikovekt og andel børsnotering

Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi
100 % 0 84.294.650 83.408.750 84.294.650
100 % 10 722.255.900 725.093.227 722.255.900
100 % 20 0 0 0
0 % 100 15.382.000 15.604.051 15.382.000
Sum   821.932.550 824.106.028 821.932.550

 

Hele beholdningen er i norske kroner og papirene med 0 i risikovekt er garantert av stat eller tilsvarende myndighet. OMF porteføljen er vektet 10 % og 20 % er senior bank papirer. 100 % vekter er papirer utstedt av selskaper vi er aksjeeiere og som tilbyr produkter vi formidler til våre kunder.

 

Portefølje pengemarkedsfond – obligasjonsfond

 

Virksomhet Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Virkelig verdi
DNB Global Treasury 159.237 154.328.411 145.761.035 145.761.035
DNB Aktiv 50 7.215 2.843.998 3.235.858 3.235.858
Sum 157.172.409 148.996.893 148.996.893

 

Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av pengemarkedsfond utgjør i 2019 1,40 Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året 2018, hensyntatt kursregulering.

3.c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper                                                 

  2019 2018
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 15.382 9.900
Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0
Sum 15.382 9.900
Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner 15.382 9.900