Gjeld og egenkapital

GJELD OG EGENKAPITAL  Noter 2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner: 7d    
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 3 301 3 164
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3 301 3 164
Innskudd fra og gjeld til kunder: 7d
Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 4 164 846 4 088 510
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 3 784 427 4 524 181
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 7 949 272 8 612 691
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir:
Obligasjonsgjeld 7d 1 449 436 1 099 741
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 449 436 1 099 741
Annen gjeld: 9
Annen gjeld 51 346 48 134
Sum annen gjeld 51 346 48 134
Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 16 220 16 795
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser:
Pensjonsforpliktelser 8c 8 585 6 007
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 8 585 6 007
Ansvarlig lånekapital: 6b
Evigvarende ansvarlig lånekapital 114 998 114 947
Annen ansvarlig lånekapital 149 677 124 830
Netto ansvarlig lånekapital 264 675 239 777
SUM GJELD 9 745 086 10 026 309
Innskutt egenkapital:
Egenkapitalbeviskapital 6c 225 000 125 000
Overkursfond 1 232 541
SUM INNSKUTT EGENKAPITAL 226 232 125 541
Opptjent egenkapital: 6a
Sparebankens fond 1 042 973 956 926
Gavefond 11 326 12 379
Utjevningsfond 10 762 6 104
SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 1 062 811 975 410
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 11 034 130 11 127 261
POSTER UTENOM BALANSEN:
Betingede forpliktelser: 9d 667 677 751 427

 

Vis alle noter