Note 6

 

Ansvarlig kapital

6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital:

Ansvarlig lånekapital/fondsobligasjon

2019 2018
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 1/1 240.000 240.000
Innfridd i året -160.000 0
Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån 185.000 0
Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/12 265.000 240.000
Herav ansvarlig lån 31.12 150.000 125.000

Egenkapitalavstemming

 

2019 2018
Sparebankens fond 1/1 956.926 881.185
+ Årets resultat etter skatt 101.637 87.487
Estimatavvik pensjon ført mot egenkapital, jf. note 8c -58 304
Avsatt utbytte -7.875 -8.125
Aksjer VN Norge AS 1.973
Overført utjevningsfond -2.407 -2.898
Overført gavefond -3.000 -3.000
Sparebankens fond 31/12 1.042.974 956.926
 
Gavefond IB 12.378 12.271
Disponert resultat og uttak gjennom året (3 000-4 053) -1.053 107
Gavefond UB 11.326 12.378
Utjevningsfond IB 6.105 2.922
Disponering 4.656 2.898
Aksjer VN Norge AS 284
Utjevningsfond UB 8.512 6.105
Sum opptjent egenkapital 1.062.811 975.410
 
Egenkapitalbevis 225.000 125.000
Overkursfond 1.232 541
Sum innskutt egenkapital 226.232 125.541
Sum egenkapital 1.289.043 1.100.951

Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål, overføringer til utbytte og utjevningsfond 12.534, samt tillegg av estimatavvik vedr. pensjonsforpliktelser, -58, ført direkte mot egenkapitalen i 2019, jf. note 8.c.

Ad. tellende ansvarlig kapital se note kapitaldekning.

6.b. Ansvarlig lånekapital

Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 2 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån.

Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år 2019 11.448 (9.206) og fordeler seg på følgende hovedposter:

Renter: 11.047 (9.127)

Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: 401 (79)

6.c Egenkapitalbevis.

Haugesund Sparebank utstedte egenkapitalbevis første gang i 2016. Det ble utstedt 1.250.000 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 pr. egenkapitalbevis. I 2019 utstedte banken gjennom en fortrinngsrettsemisjon nye 1.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr 100 pr. egenkapitalbevis.  Tegningskurs kr. 105 pr. egenkapitalbevis. Omsetningskurs 31.12.2019: 107,50

Oversikt over de 20 største eiere

Navn Antall Eierandel
Helgevold Holding AS 91.983 4,09 %
Annekset AS 90.000 4,00 %
Bømmelfjord AS * 67.600 3,00 %
KPB Holding AS 65.000 2,89 %
TBT AS 60.000 2,67 %
Hegerland Holding AS 56.075 2,49 %
Otto Johannessens fond til innkjøp 50.400 2,24 %
J. Tveit AS ** 47.620 2,12 %
Hovedgt 52 AS 46.113 2,05 %
.
HAKA AS 38.095 1,69 %
Kaldheim, Ove 36.360 1,62 %
JBS Invest AS 36.000 1,60 %
Helgesen, Kjell 36.000 1,60 %
SOHL AS 34.380 1,53 %
Nordhaug Invest AS 34.200 1,52 %
Skrunes, Arne Johan 28.800 1,28 %
Lillesands Sparebank 28.600 1,27%
SORO Investering AS 27.250 1,21 %
Vestbø, Kurt Stein Stensen 26.700 1,19 %
Sum 20 største eiere               872.576 38,79 %

* Bømmelfjord AS kontrolleres av Borgny Eidesvik, som er medlem av bankens styre.

** J. Tveit AS kontrolleres av Jone Tveit, som er medlem av bankens styre.

Oversikt over eierbrøk

2019 2018
Sparebankens fond 1.042.974 956.926
Gavefond 11.326 12.379
Sum bankens kapital 1.054.300 969.305
Egenkapitalbeviskapital 225.000 125.000
Overkursfond 1.232 541
Utjevningsfond 10.761 6.104
Sum eiernes kapital 234.744 131.645
Total egenkapital 1.289.044 1.100.950
Bankens andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 81,6 % 88,0 %
Egenkapitalbeviseiernes andel av egenkapital før/etter utbytteutdeling 18,4 % 12,0 %

 

Resultat og utbytte pr. Egenkapitalbevis

 

Bankens overskudd etter skatt utgjorde for året 101.637. Egenkapitalbeviseiernes andel utgjorde for 2019 basert på tidsvektet 12,3 % eierandel 12.523.

 

2019 2018
Egenkapitalbeviseiernes andel av bankens resultat 12.532 11.023
Antall utstedte egenkapitalbevis 2.250.000 1.250.000
Totalt resultat pr egenkapitalbevis 5,57 8,84
Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis (62,84 % utdeling) 3,50 6,50
Rest foreslått overført til utjevningsfond, pr. egenkapitalbevis 2,07 2,31

 

 

 

Eierposter som er eid eller kontrollert av ledelse og tillitsvalgte i banken.

Verv/stilling Navn

Antall

Adm. banksjef Bente Haraldson Syre 540
Banksjef Torsten Langeland 360
Banksjef Tove Sternhoff 2 700
Økonomisjef Steffen Næss 180
Styrets leder Reidar Pedersen 4 320
Styrets nestleder John Erik Hagen 360
Styremedlem Jone Tveit 47 620
Styremedlem Borgny Eidesvik 67 600
Styremedlem, ansattvalgt Merethe Hansen 3 082
Leder i forstanderskapet Sigmund Lundal 1 800
Nestleder i forstanderskapet Berit Gjellesvik 1 800
Medlem i forstanderskapet Eivind Iversen 3 600
Medlem i forstanderskapet Hilde Marie Juul 300
Medlem i forstanderskapet Anne Lise Mulvik Liestøl 720
Medlem i forstanderskapet Francisco Munoz 5 400
Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie 200
Medlem i forstanderskapet Steinar Strand 17 600
Medlem i forstanderskapet Olav Granberg 5 602
Medlem i forstanderskapet Irene Stuhaug 500
Medlem i forstanderskapet Eli Margrethe Hauge 9 000
Medlem i forstanderskapet Tønnes B Tønneesn 60 000
Medlem i forstanderskapet Kjell Helgesen 36 000

En eierpost er definert som kontrollert av vedkommende når man eier mer enn 50 % i et selskap som eier egenkapitalbevis i banken.

 

6.d. Kapitaldekning

Det absolutte lovkrav til ansvarlig kapital er fortsatt at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. I tillegg er det gjennom CRD IV innført nye krav til ren kjernekapital basert på tilleggskrav som medfører at sparebanker som Haugesund Sparebank har hatt krav til ren kjernekapital på 11,5 % fra medio 2016 ved innføring av motsyklisk bufferkrav på 1,5 %. Motsyklisk bufferkrav økte ytterligere med 0,50 prosentpoeng fra utgangen av 2017, slik at minimumskravene til ren kjernekapital for Haugesund Sparebank nå utgjør 12,0 %. Ved maks motsyklisk buffer, 2,5 % vil kravet øke til 12,5 %. Systemviktige banker (de største bankene i Norge) har ytterligere krav til kapitaldekning 2 % systemrisikobuffer.

Som ledd i oppfølgingen av bankens ICAAP kan Finanstilsynet fastsette høyere krav til bankens kapitaldekning enn det som bankene selv vurderer som et forsvarlig nivå. I bankens planer legges det til grunn at kapitaldekningen normalt løpende skal økes, og at alle bankens kapitalmål skal oppfylles med god margin. Våren 2017 meddelte Finanstilsynet sin nye kapitalforventning til Haugesund Sparebank basert på de nye reglene, og banken fikk et SREP tillegg på 2,9 %. Dette gjør at banken har et krav til ren kjernekapital på 15,4 % som banken skal oppfylle pr. 31.12. 2019 både på konsolidert og på morbank nivå. Eierandel i Verd boligkreditt ble konsolidert med bankens kapitaldekning fra 1. kvartal 2017. Fra 1. kvartal 2018 har også eierposter på under 10 % i finansielle samarbeidsselskaper blitt konsolidert inn i kapitaldekningen. Dette svekker bankens samlede kapitaldekning, og banken har tatt høyde for dette i sin samlede kapitalplanlegging.

Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse.

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. 1,5 % av kravet til total kjernekapital kan bestå av fondsobligasjonslån.  Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for tellende andel av total kjernekapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden begge fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

 

Kjernekapital 2019 2018
Ren opptjent kjernekapital (Sparebankens fond/gavefond etter fradrag ev immatr. eiendeler 5.762)           1.058.457           975.410
Egenkapitalbeviskapital              226.232           125.541
Sum ren kjernekapital           1.284.689        1.095.656
Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader)              115.000           114.000
Sum kjernekapital           1.399.689        1.209.656
Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader)              149.677           124.830
Netto tilleggskapital              149.677           124.830
Sum tellende ansvarlig kapital           1.549.366        1.334.486
Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % 1.072.195 831.286

 

 

 

Beregningsgrunnlag; vektet verdi av 2019 2018
Regnskapsposter/ utenombalanseposter   5.964.633 5.864.304
Operasjonell risiko          445.579      425.700
– Fradrag i beregningsgrunnlag  
Beregningsgrunnlag           6.410.212        6.290.003
Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 24,17 21,22
Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 21,84 19,23
Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 20,04 17,42
Uvektet kjernekapitalandel 12,13 10,37
Ren kjernekapital, konsolidert med Verd Boligkr 19,50 % og Brage 3,10 %. 18,30 15,94
Uvektet kjernekapital, konsolidert på samme måte 10,42 8,16

 

Beregningsgrunnlag for banken, fordelt på engasjementskategorier 2019 2018
Lokale og regionale myndigheter                  11.249 15.334
Institusjoner                  98.613 87.334
Foretak                386.873 326.705
Massemarkedsengasjementer                  176 31.204
Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom             4.715.799 4.764.011
Forfalte engasjementer                171.888 169.231
Obligasjoner med fortrinnsrett                  72.367 75.666
Andeler i verdipapirfond                   3.236 2.417
Egenkapitalposisjoner                354.442 312.083
Øvrige engasjementer                  149.945 80.309
Samlet beregningsgrunnlag for kredittrisiko             5.964.633 5.864.304
Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko                445.579 425.700
Samlet beregningsgrunnlag             6.410.212 6.290.004