Note 7

 

Likviditetsforhold – finansiering

7.a. Likviditetsrisiko

  Totalt Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Eiendeler: 
Kontanter og fordringer på sentralbanker 81.660 67.307 14.353
Utlån til og fordringer på kredittinst. 413.163 200.197 212.966
Aksjer, ek-bevis,grunnfond 347.797 145.761 202.036
Utlån til og fordringer på kunder 9.298.369 62.000 120.000 1.371.000 6.212.000 1 488.369 45.000
– Tapsnedskrivninger -43.141 -43.141
Overtatte eiendeler 33.691 40.442
Obligasjoner og sertifikater 821.932 154.000 652.550 15.382
Øvrige eiendelsposter med restløpetid 32.517 32.517
Eiendeler uten restløpetid 48.141 49.886
Sum eiendelsposter 11.034.129 507.782 120.000 1.525.000 7.077.516 1.503.751 308.576
Gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.301 3.301
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.949.272 4.803.659 2.009.094 852.105 220.284 64.130
Obligasjons-/sertifikatlån 1.449.435 1.449.435
Øvrig gjeld med restløpetid 77.231 24.963 43.683 8.585
Ansvarlig lånekapital 149.676 149.676
Fondsobligasjon 114.998 114.998
Egenkapital 1.290.216 1.288.083
Sum gjeld og egenkapital 11.034.129 4.831.923 2.009.094 895.788 1.669.719 337.389 1.288.083
Netto likviditetseksp. på balanseposter -4.324.141 -1.889.094 629.212 5.407.797 1.166.362 -979.507
Likviditetsrisiko utenombalanse poster
Nettosum alle balanseposter   -4.324.141 -1.889.094 629.212 5.407.797 1.166 362 -979 507

Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av Fastrenteinnskudd/ innskudd bundet på 31 dager og BSU. 

Likviditetsrisiko

Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på relativ kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter

Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd skal utgjøre minst 85 % av netto utlån. Normalt ligger innskuddsdekningen betydelig høyere. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 400 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 300 mill NOK.

Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr. 31.12.19 en indikator som utgjør 154 %.

Haugesund Sparebank har i 2019 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Banken har lav grad av finansiering i obligasjonsmarkedet, men opplever god tillit og har god kontakt med pengemarkedet. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god.

Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr. 31.12.19, til bokført verdi, netto overført 1.914 mill kroner til selskapet, en økning på ca. 306 mill kroner fra forrige årsskiftet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, obligasjonene med fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer.

7.b. Renterisiko

Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser

  Totalt Inntil 1 mnd 1-3 mnd 3mnd-1år 1-5 år Over 5 år Uten løpetid
Kontanter og fordringer på sentralbanker 81.660 67.306 14.353
Utlån til og fordringer på kredittinst. 413.163 413.163
Egenkapitalsbevis, aksjer, andeler etc. 347.796 347.796
Utlån til og fordringer på kunder 9.298.368 2.481.533 6.410.081 406.754
Tapsnedskrivninger -43.141 -43.141
Overtatte eiendeler 33.691 33.691
Obligasjoner og sertifikater 821.932 821.932
Øvrige rentebærende eiendelsposter 0
Ikke rentebærende eiendelsposter 80.660 80.220
Sum eiendelsposter 11.034.129 67.306 3.716.628 6.410.081 406.754   432.919
Gjeld til kredittinstitusjoner 3.301 3.301
Innskudd fra og gjeld til kunder 7.949.272 7.949.272
Øvrig rentebærende gjeld 1.449.435 1.449.435
Ikke rentebærende gjeld 79.481 78.924
Ansvarlig lånekapital 149.676 149.676
Fondsobligasjonslån 114.998 114.998
Egenkapitalbevis 226.232 226.232
Egenkapital 1.063.984 1.061.851
Sum gjeld og egenkapital 11.034.129 3.301 1.714.109 7.949.272 0 0 1.367.007
Netto renteeksponering på balansen   64.005 2.002.519 -1.539.191 406.754 0 -934.088
Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskap. 0,57 % 17,80 % -13,70 % 3,62 % 0 -8,30 %

Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en stor grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har gjennom året hatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse på 20 millioner kroner ved 2 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget godt innenfor rammen.

7.c. Valutarisiko: Se note 1.a.

7.d. Gjeld

Obligasjonsgjeld etc.

ISINnr.: Type lån Forfall Lånebeløp Rente
NO0010735517 Seniorlån 11.05.2021 150 000 000 Nibor + 0,59 %
NO0010823446 Seniorlån 01.09.2021 300 000 000 Nibor + 0,49 %
NO0010815061 Seniorlån 26.01.2022 400 000 000 Nibor + 0,58 %
NO0010853534 Seniorlån 31.05.2022 150 000 000 Nibor + 0,40 %
NO0010865082 Seniorlån 30.09.2024 200 000 000 Nibor + 0,58 %
NO0010871122 Seniorlån 12.12.2024 250 000 000 Nibor + 0,61 %
NO0010735517 Seniorlån 11.05.2021 150 000 000 Nibor + 0,59 %
NO0010850084 Ansvarlig lån 150 000 000 Nibor + 1,65 %
NO0010796550 Fondsobligasjon 80 000 000 Nibor + 3,53 %
NO0010864754 Fondsobligasjon 35 000 000 Nibor + 3,71 %

Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder

  2019 2018
Gjeld til kredittinstitusjoner                        3.302               3.164
Rente, årlig veid gjennomsnitt 0,75 % 0,46 %
Innskudd fra kunder                 7.949.273        8.612.690
Rente, årlig veid gjennomsnitt 1,17 % 1,01 %