Kontantstrøm­oppstilling

2019 2018
Resultat for regnskapsåret 101.636 87 486
Ordinære avskrivninger 6.482 6.368
Endringer i tapsavsetninger 740 -7.531
Endring nedskrivning verdipapirer -1.743 -712
Estimatavvik ført mot bankens fond -56 -305
Utbetalt utbytte for 2016 4.430
= Tilført fra årets drift 111.489 85.306
Endring brutto utlån
Endring innskudd kunder -407.270 -640.978
Endring fordringer på kredittinstitusjoner -663.418 388.737
Endring overtatte eiendeler -37.027 5.286
Endring kortsiktige verdipapirplasseringer 6.750 3.122
Endring øvrige fordringer etc. 20.976 134
Endring annen kortsiktig gjeld etc. -5.547 -6.056
Utdelt fra gavefond -109 1.376
A. Netto likviditetsendring fra virksomheten -4.053 -2.893
Endring varige driftsmidler
Endring langsiktige verdipapirplasseringer -978.209 -165.966
B. Netto likviditetsendring fra investering
Opptak ansvarlig lån -5.854 -4.365
Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld -21.680 -99.870
Opptak egenkapitalbeviskapital
C. Netto likviditetsendring finansiering -27.534 -104.235
A + B + C  Netto likviditetsendring i året
Likviditetsbeholdning 01.01 25.000 0
Likviditetsbeholdning  31.12 350.000 500.000
100.690 0
-8.125 -6.250
467.565 493.750
-538.178 223.549
820.034 596.485
281.857 820.034

Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner.