Verdipapirer

Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2019 redusert med 20,9 millioner kroner til 821,9 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker.

Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør for 2019 1,34 prosent for beholdningen av omløpsobligasjoner mot 1,20 prosent for 2018.

Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer anleggsmidler, pengemarkedsfond/obligasjonsfond og egenkapitalbevis er på 347,8 millioner kroner, en økning på 28,1 millioner fra året før. Av beholdningen representerer 145,7 millioner kroner plasseringer i obligasjonsfond med lav risiko, hovedsakelig utenlandske statspapirer. Effektiv rente, hensyntatt verdiutviklingen, har utgjort 1,18 prosent

Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av stor betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer, selv om den generelle markedsutviklingen vil kunne gi kursendringer fra et år til et annet.

Banken har konsesjon som verdipapirforetak og har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven), jfr. § 9-1 og § 2-1 første ledd nr. 1 og 5:

  • Mottak og formidling av ordre på vegne av kunden
  • Investeringsrådgivning

Verdipapirforetaket har banksjef Tove Sternhoff som faktisk leder og administrerende banksjef Bente Haraldson Syre som daglig leder.

Banken er medeier (1,94 prosent) i verdipapirforetaket Norne Securities AS (Norne). Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går via Norne sine systemer. Bankens kunder betjenes i stor grad direkte av Norne.

Siden 2017 har banken kunnet tilby sine kunder en ny løsning for fondshandel, også denne gjennom Norne. Gjennom den nye fondsløsningen kan banken tilby sine kunder Aksjesparekonto (ASK), Individuell Pensjonssparing (IPS) og ordinær konto for fondshandel. Antall fondsleverandører ble utvidet, og bankens kunder har nå tilgang til fond fra ODIN Forvaltning og Holberg i tillegg til DNB Asset Management og SKAGEN Fondene.