Utviklingen i finansmarkedene

Den innenlandske kredittveksten har ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå samlet sett falt noe gjennom 2019.

Kredittindikatoren (K2) viste en samlet vekst for 2018 på 5,4 prosent, denne falt gjennom 2019 til 5,1 prosent ved utgangen av desember. For husholdningene var veksten 5,0 prosent ved utgangen av desember 2018, mens tolvmånedersveksten for de ikke finansielle foretakene var 4,9 prosent. Kommuneforvaltningens gjeldsvekst var 7,0 prosent fram til utgangen av desember 2019.

Husholdningenes forbruk har vokst relativt svakt gjennom 2019, og er med en vekst på 1,6 prosent klart svakere enn aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien for øvrig. Ifølge Finans Norges forventningsbarometer er husholdningenes framtidsutsikter noe lavere, primært grunnet lavere tro på landets økonomi. Husholdningenes sparelyst er økende, og forventningene til egen økonomi er noe styrket. Dette kan henge sammen med Norges Banks varsel om en flat utvikling i styringsrenten framover etter at denne ble hevet til 1,5 i september.

Etter mange år med sterk vekst i boligprisene har vi siden 2017 sett en moderat og stabil vekst i boligmarkedet. Ved slutten av året var tolvmånedersveksten i snitt 2,5 prosent, svakt over konsumprisveksten. Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt svært høy. Samlet sett indikerer dette et relativt stabilt og balansert boligmarked.