Resultatregnskap

Bankens driftsresultat før skatt for 2019 utgjør 134,3 millioner kroner eller 1,21 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2018 var på 114,5 millioner kroner eller 1,08 prosent.

Bankens rentenetto viser en økning på 28,4 millioner kroner fra 192,3 millioner kroner i 2018 til 220,7 millioner kroner i 2019. Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,99 prosent, en økning fra 1,88 prosent året før.

 

Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 51,0 millioner kroner eller 0,46 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2018 var 53,1 millioner kroner eller 0,50 prosent.

Bankens samlede driftskostnader for 2019, inkl. ordinære avskrivninger, er på 123,7 millioner kroner, en økning på 3,7 millioner kroner, dvs. 3,13 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2019 på 1,12 prosent (tilsvarende tall for 2018 var på 1,13 prosent).

 

For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. Etter korrigering for effekt av pensjonsendringene i 2016 er kostnadene 49,1 prosent i 2016 mot 49,3 prosent i 2017. I 2019 ble kostnadsprosenten 45,4 prosent på mot 48,9 prosent i 2018.

 

 

Bankens driftsresultat før tap for 2019 utgjør 148,1 millioner kroner eller 1,34 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2018 var 125,4 millioner kroner eller 1,18 prosent. Driftsresultatet før tap er høyere enn budsjettert.

Bankens netto tap på utlån og garantier for 2019 utgjør 13,8 millioner kroner, mot 16,6 millioner kroner for 2018. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene på 0,12 prosent, mot 0,16 prosent for 2018.

Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2019 er på 101,6 millioner kroner eller 0,92 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 87,5 millioner kroner eller 0,82 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i 2018.

Skatt på ordinært resultat for 2019 er bokført med 32,7 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2019 på 101,6 millioner kroner foreslås 3 millioner kroner avsatt til gavefond og 86,1 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond, mens 12,5 millioner kroner går som avkastning til egenkapitalbeviseierne. Avkastningen til egenkapitalbeviseierne tilsvarer en avkastning på kroner 5,57 pr egenkapitalbevis hvorav kroner 4,50 foreslås som utdelt i utbytte.