Renteutviklingen

Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,0 prosent. Norges Banks hovedstyre besluttet i siste rentemøte i desember 2019 å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Styringsrenten ble hevet 3 ganger gjennom 2019, hver gang med 50 basispunkter.

I Pengepolitisk rapport 4/19, som ble publisert 19. desember, var vurderingen at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover var det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitets vurdering er at ny informasjon langt på vei bekrefter bildet av den økonomiske utviklingen som ble presentert i desemberrapporten. Risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen. Komiteens vurdering er at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 4/19.

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2019 på 2,51 prosent, en økning fra 2,34 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref.  kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2019 var differansen på ca. 1,1 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2019 var på 4,20 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 1,30 prosent.