Personale, helse, miljø og sikkerhet

Ved utgangen av 2019 hadde banken 73 fast ansatte hvorav 2 renholdsansatte, 1 kantinemedarbeider og 1 vaktmester. 16 av våre ansatte arbeider deltid. Dette utgjør tilsammen 68,95 årsverk. (2018; 68,26 årsverk)

Kompetanse

Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskaper og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS AS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter.

Banken har i dag 21 ansatte som er autorisert forsikringsrådgiver skade, 25 ansatte som er autorisert finansiell rådgiver og 23 ansatte som er autorisert i kreditt.

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

Sykefraværet i 2019 var 4,60 prosent. (SSB innenfor finansiering og forsikring hadde i gjennomsnitt 4,1 prosent). Til sammenligning var sykefraværet i 2018 på 3,90 prosent. Banken har hatt en økning i sykefraværet fra 2018. En betydelig del av fraværet skyldes langtidssykemeldinger. Vi har gode systemer på oppfølging av sykefravær og har fokus på dialog med den enkelte arbeidstaker, behandler og NAV for å forsøke å tilrettelegge arbeidet der dette lar seg gjøre.

I 2019 har vi knyttet til oss Bedriftshelsetjeneste med fokus på forebyggende HMS arbeid. I tillegg har vi videreført avtalen om personallegeordning. Banken har helseforsikring slik at denne blir brukt for å minske ventedager for behandling.

Det har ikke vært rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2019.

Banken har vært tilsluttet avtalen om inkluderende Arbeidsliv og vært IA bedrift siden 2007. IA avtalen fra og med 2019 omfatter hele det norske arbeidslivet og videreføres.

Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken har forsøkt å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med fri med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år.

Vårt Arbeidsmiljøutvalg består av 4 representanter fra ledelsen og 4 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til HMS. Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer svært bra.

Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området.

Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Bankens innvirkning på det ytre miljø er begrenset til forbruk av materialer og energi, samt gjennom produksjon av tjenester som er nødvendige for virksomheten. Alle bankens kontorer er for øvrig sertifisert som Miljøfyrtårn.