Likestilling / diskriminering

Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale

Haugesund Sparebank legger stor vekt på å ivareta hensynet til likestilling mellom kjønnene og skal alltid bestrebe seg på å legge forholdene til rette for at kvinnelige arbeidstakere gis de samme muligheter for utvikling og avansement som sine mannlige kolleger. Med mindre særlige hensyn taler imot, skal det i forbindelse med utlysning av stillinger på ledernivå særlig oppfordres til at kvinner søker og det skal ved likeverdighet i kvalifikasjoner mv. gis preferanse til kvinnelige søkere i slike stillingskategorier.

Når det gjelder bankens lønnssystem, er de kriterier som legges til grunn ved fastsettelse av den enkelte ansatte sin lønn kjønnsnøytrale. Banken er fleksibel i forhold til arbeidstid for kvinner og menn i ulike livsfaser.

I lov om likestilling og forbud mot diskriminering, er formålet å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Haugesund Sparebank arbeider for å fremme lovens formål innenfor virksomheten.

Blant bankens 73 ansatte var det i 2019 42 kvinner og 31 menn.

Bankens ledelse i 2019 bestod av lik representasjon av kjønn. Av bankens 6 eksternt valgte styrerepresentanter er 3 kvinner og 3 menn, mens det i forstanderskapet er 12 kvinner og 12 menn.