Framtiden

I norsk økonomi har det vært god vekst siden høsten 2016, og arbeidsmarkedet har bedret seg. I en ellers urolig verden har norsk økonomi greid seg relativt godt. Sterk investeringsvekst i oljesektoren, men også sterk vekst i bedriftsinvesteringene har resultert i god vekst i fastlandsøkonomien og god sysselsettingsvekst

Norges Banks hovedstyre besluttet i rentemøte i januar 2020 å holde styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Styringsrenten ble hevet 3 ganger (mars, juni og september) gjennom 2019, fra 0,75 prosent til 1,5 prosent. I følge Norges bank sin pengepolitiske rapport vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på 1,50 prosent den nærmeste tiden. Med en uendret rente fremover er det utsikter til at inflasjonen ville holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen ville avta mot et normalt nivå. Norges Banks vurdering er at risikoen for et kraftig tilbakeslag i verdensøkonomien synes å ha avtatt noe siden i høst, men usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi synes å være noe over et normalt nivå, men ny informasjon underbygger at økonomien trolig er nær toppen av konjunktursykelen.

Etter mange år med sterk vekst i boligprisene har vi siden 2017 sett en moderat og stabil vekst i boligmarkedet. Ved slutten av året var tolvmånedersveksten i snitt 2,5 prosent, svakt over konsumprisveksten. Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt svært høy. Samlet sett indikerer dette et relativt stabilt og balansert boligmarked.

For året 2020 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe lavere enn 2019.  Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier i 2020 vil kunne bli på omtrent samme nivå som for 2019. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 3 prosent, og det det forventes en utlånsvekst på inntil 5 prosent.

Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. For å opprettholde ønsket vekst fremover, og samtidig møte stadig strengere myndighetskrav, gikk banken høsten 2019 ut med en fortrinnsrettsemisjon for å hente inn kr 105 mill i ny kapital. Eksisterende egenkapitalbeviseiere i banken hadde fortrinnsrett til tildeling i emisjonen, og ble tildelt tegningsretter. Emisjonen har gitt banken et godt grunnlag for å ha god kapitaldekning også ved utgangen av 2020. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2020 fortsatt skal være godt over bankens målsetting.

Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke muligheter og utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres betydelig og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. En stadig større andel av befolkningen har tatt i bruk digitale selvbetjente kanaler som kommunikasjonsarena, og stadig færre kunder er innom i bankens lokaler. Utvikling i retning av stadig flere selvbetjente løsninger gir bankene og kundene større fleksibilitet.  Digitalisering av finanssektoren og utvikling av selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene, og denne utviklingen går raskt. Haugesund Sparebank skal i det digitale skiftet forme fremtidens sparebank ved å skape sin egen identitet.  Vi har svært moderne selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig.  Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Vi skal fornye oss, samtidig som vi tar vare på våre særegenheter og styrker. Haugesund Sparebank skal fortsatt være ”lokal, nær og personlig”.