Forvaltnings­kapitalen

Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2019 på 11.033,69 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 93,6 millioner kroner eller 0,8 prosent det siste året.

Endringen er lavere enn året før (økning på 6 prosent), og også lavere enn bankens budsjett. Fallet i forvaltningskapital skyldes i hovedsak bortfall av noen større innskuddskunder. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.914,0 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2019, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 85,4 prosent i 2019 mot 96,9 prosent i 2018. Dette anses å være tilfredsstillende i forhold til bankens fastsatte mål om innskuddsdekning på minimum 85 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån)

Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 494,8 millioner kroner, en reduksjon på 506,6 millioner kroner fra året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 6 obligasjonslån på totalt 1450 millioner kroner, med forfall i perioden fra mai 2021  og fram til desember 2024. I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 150 millioner kroner, tatt opp i 2019. Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner.

Bankens forretningsmessige avtaler med Sveio kommune og Tysvær kommune er viktige for banken. Styret ser det som viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner.