Den økonomiske situasjonen

Økonomien har gjennom 2019 vært preget av høy og økende internasjonal uro. Handelskrig mellom USA og Kina, økt konfliktnivå i Midtøsten, store strukturelle utfordringer for tradisjonell industri i Europa og usikkerhet knyttet til Brexit har satt sitt preg på året.

I en ellers urolig verden har norsk økonomi greit seg relativt godt. Drevet av en sterk investeringsvekst i oljesektoren, men også sterk vekst i bedriftsinvesteringene kan veksten i fastlandsøkonomien komme på om lag 2,6 prosent, og en sysselsettingsvekst på 1,8 prosent.

Global Utvikling 

Usikkerhetene i verdensøkonomien som preget 2018 har forsterket seg inn i 2019. På 18 måneder har gjennomsnittstollen på amerikansk import fra Kina økt kraftig, og Kina har på sin side svart opp med tilsvarende mottiltak. Dette har bidratt til at global handel falt med 1 prosent siste 12 måneder.

Større usikkerhet og uforutsigbarhet har redusert bedriftstilliten og investeringslysten på bred front, og færre investeringer fører i sin tur til å dempe produksjonspotensialet i økonomien. Det er grunn til å anta at disse usikkerhetene vil vedvare framover, og bidra til en fortsatt svak utvikling i global økonomi.

Avkjølingen av verdensøkonomien har på nytt blitt møtt med pengepolitiske lettelser over hele verden, og den gradvise normaliseringen av sentralbankenes rentesetting har snudd fra heving til nye kutt. Ved utgangen av november hadde 20 av 38 utvalgte land lavere styringsrente enn 6 måneder tidligere. Kraftig pengepolitisk stimulans har bidratt til at det økonomiske omslaget ikke er blitt enda kraftigere, men det videre handlingsrommet for sentralbankene er betydelig begrenset.

På tross av økt internasjonal uro og at man fortsatt er i den lengste vedvarende oppgangskonjunkturen i USAs historie, fortsetter amerikansk økonomi en god utvikling gjennom 2019. Utviklingen i USA er drevet av god vekst i husholdningenes konsum. Dette henger sammen med et sterkt og vedvarende oppsving i arbeidsmarkedet gjennom de siste ti årene. Sysselsettingsveksten har imidlertid avtatt noe, men ledigheten er ved utgangen av året fortsatt så lavt som 3,5 prosent. Handelsuroen treffer også industrisektoren i USA, og gjennom 2019 har sysselsettingsveksten i industrien vært langt lavere enn tidligere, og veksten i industriproduksjonene er falt tilbake.

Etter en lang rekke økninger i styringsrenten fra den amerikanske sentralbanken, har dempende inflasjonsutsikter og økt økonomisk uro bidratt til at sentralbankrenten er satt ned tre ganger gjennom 2019, til 1,75 prosent.

I eurosonen har den svake aktivitetsutviklingen fra 2018 fortsatt også i 2019, med blant annet store utfordringer for europeisk industri. Økt proteksjonisme og Brexit skaper økt usikkerhet, og også europeisk eksport til USA blir møtt med økt toll. Tysk industriproduksjon var i oktober 2019, 6,2 prosent lavere enn ett år tidligere, og produksjonen av biler og transportmidler har falt med nesten 15 prosent. Dette gjør at Europas sterkeste økonomi liger an til en årlig BNP vekst på svake 0,3 prosent. Arbeidsledigheten i eurosonen er om lag 7,5 prosent, og inflasjonen ligger på om lag 1,1-1,2 prosent.

Den Europeiske sentralbanken har videreført sin aktivt stimulerende pengepolitikk, og lanserte høsten 2019 en ny stimulanspakke, med rentekutt og nye sentralbankkjøp av verdipapirer. Det varsles både fra ECB og andre sentralbanker at finanspolitikken må ta støtte ansvar for å stimulere økonomisk vekst. Det finanspolitiske handlingsrommet er imidlertid begrenset da mange av landene fortsatt er preget av høy gjeld, mens land med finanspolitiske muskler er uvillige til budsjettunderskudd.

Norsk økonomi

Hovedbildet er at et fortsatt går relativt godt i norsk økonomi gjennom 2019, og følger den oppgangskonjunkturen som har vedvart de siste tre år. Fastlands-BNP har vokst raskere en trend gjennom hele 2019, og ligger an til en årlig vekst på 2,6 prosent. Sysselsettingsveksten tiltok gjennom både 2018 og inn i 2019, selv om utviklingen har avtatt noe mot slutten av 2019. I Fastlands-Norge økte sysselsettingen med 32500 personer fra fjerde kvartal 2018 til tredje kvartal 2019, tilsvarende en vekst på 1,7 prosent. Arbeidsledigheten (AKU) ser ut til å ha flatet ut på 3,6 prosent, mens den NAV registrerte tall for helt ledige er 2,2 prosent av arbeidsstyrken.

Olje- og gassinvesteringene er anslått å øke med 14 prosent i 2019, og er en sterk driver til veksten. På tross av fallende verdenshandel har norsk eksport holdt seg godt oppe gjennom 2019. Eksporten av fisk har økt mye, og er ved utgangen av 2019 på et rekordhøyt nivå. De videre vekstutsiktene i norsk økonomi er imidlertid dempet. Indikatorer peker mot lavere vekst i investeringer, produksjon og eksport framover.

Norske myndigheter har fulgt opp de siste par års utvikling med en noe mindre ekspansiv finanspolitikk. Etter flere år med sterk vekst i bruken av oljepenger over statsbudsjettet, er det riktig å møte utfordringene i norsk økonomi og de statsfinansielle utfordringer som ligger foran oss, med en strammere pengepolitikk. I 2019 anslås det strukturelle oljekorrigerte budsjettunderskuddet til 7,8 prosent, og med et budsjett for 2020 som anslås svakt innstrammende.

Situasjonen i Haugesundregionen

Arbeidsmarkedet

Både sentralt og lokalt fortsatte arbeidsledigheten å falle i 2019. Ved utgangen av fjoråret hadde Norge en netto arbeidsledighet på 2,2 prosent mot 2,9 prosent året før. I følge tall fra NAV var 5.513 personer i Rogaland helt uten arbeid ved utgangen av 2019. Det er en nedgang på 11 prosent fra året før. Av den totale arbeidsstyrken i Rogaland var 2,2 prosent ledige. Hvis vi også tar med arbeidssøkere på tiltak og delvis ledige, var bruttoledigheten i Rogaland 3,5 prosent. Ved utgangen av 2019 hadde Haugesund 390 helt arbeidsledige. Disse utgjør 2 prosent av arbeidsstyrken mot 2,8 prosent året før. De øvrige kommunene i Nord-Rogaland hadde en ledighet på mellom 0,9 og 1,7 prosent. Bømlo og Sveio hadde en ledighet ved utgangen av 2019 på henholdsvis 1,5 og 2,0 prosent. Arbeidsledigheten i det nye Vestland fylke falt med 16 prosent i 2019 og utgjorde ved utgangen av året 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoarbeidsledigheten i nye Vestland utgjorde 2,5 prosent. Ved utgangen av 2019 var det i Rogaland og Vestland henholdsvis 2.033 og 2.721 ledige stillinger. (Kilde: NAV)

Den maritime næring

I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde bedriftene i foreningens nedslagsfelt en omsetningsvekst i fjor på 10,7 prosent. Samlet omsetning i 2019 endte på  48,7 milliarder kroner mot 44  milliarder kroner året før. Tallene er basert på opplysninger fra medlemsbedrifter i Maritimt Forum og dekker Nord-Rogaland og Sunnhordland inkludert Austevoll. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2019 for 18,8 milliarder kroner, en økning på 1,7 milliarder fra året før. Når det gjelder rederiene i regionen, så hadde disse totalt 9.215 ansatte, en økning på 149 fra året før. Av de 9.215 rederiansatte var 2.693 norske sjøfolk, mens 5.606 var utenlandske sjøfolk. I 2019 var det 916 ansatte ved rederikontorene, en økning på 179 personer fra året før. Ved utgangen av 2019 besto den lokale flåten av 358 skip – en nedgang på 10 skip fra året før.

Verftsindustrien

Den lokale verftsindustrien omsatte for 15,7 milliarder kroner i 2019. Det er en økning på 51 prosent fra året før. Det betyr at verftsindustrien nesten er på samme nivå som før offshorekrisen. I årene 2013-2015 lå omsetningen i den lokale verftsindustrien på mellom 17 og 19 milliarder kroner.

Antall sysselsatte i verftsindustrien økte i fjor med 145 årsverk til 4.330. Aibel Haugesund er den største verkstedbedriften i regionen og hadde 1.750 egne ansatte ved utgangen av 2019. Det er 49 flere enn året før. 2019 var et godt år for Aibel Haugesund med høy aktivitet både i verkstedhallene og i dokken.

Siden sommeren 2018 har byens største industribedrift hatt et stort prosjekt pågående i dokken i forbindelse med rehabiliteringen av lagringsfartøyet Njord Bravo. Formålet med prosjektet er å øke levetiden på skipet. Njord Bravo skal leveres oppdragsgiver Equinor i løpet av sommeren 2020 for oppkobling til feltet.

Aibel hadde i 2019 en stor del av arbeidet med oppkoblingen av Johan Sverdrup fase 1. Av andre store oppdrag kan nevnes byggingen av en ny gassmodul til Troll C og en ny modul til Snorre A-plattformen. Det første stålet til Johan Sverdrup 2 ble kuttet våren 2019. Dette  prosjektet gav mye arbeid til både ingeniører og produksjonsarbeidere. Byggingen av Sverdrup fase 2 bidrar til stabil sysselsetting ved Aibel gjennom hele 2020 og 2021. I tillegg til de mange ansatte ved anlegget på Risøy har Aibel Haugesund både ingeniører og operatører tilknyttet de kontinuerlige modifikasjons- og vedlikeholdsoppdragene for Equinor på ulike installasjoner i Nordsjøen og ved Kårstø-anlegget.

Mens verftet på Risøy de siste 40 årene har bygget moduler til oljeindustrien, har Aibel det siste året fått oppdrag innen det voksende vindmølleenergimarkedet. I mai 2019 signerte Aibel kontrakt for bygging av omformerplattformen Dolwin 5 for tysk sektor. Plattformen skal bygges i Singapore, men utrustes ved Aibels verft i Haugesund. I oktober signerte Aibel kontrakt for bygging av to omformerplattformer som skal plasseres utenfor kysten av Storbritannia. Aibel har også opsjon på levering av en tredje plattform til samme selskap. Plattformdekkene skal bygges ved Aibels verft i Thailand for deretter å bli transportert til Haugesund for ferdigstillelse.

Vindmølleprosjektene gir mye arbeid også når det gjelder ingeniørtjenester. Det familieeide industrikonsernet Westcon Group i Ølensvåg hadde i 2019 en omsetning på 2,8 milliarder kroner, mot 1,7 milliarder kroner året før. Antall fast ansatte økte med ca. 90 slik at konsernet i dag har rundt 850 ansatte. Over halvparten av disse er tilknyttet anlegget i Ølensvåg. Den økte omsetningen skyldes blant annet at Westcon i 2019 hadde flere store vedlikeholdsjobber av rigger enn vanlig, samt at verftet bygget to moderne fiskebåter. Westcon leverte også flere batteripakker og landstrømanlegg

Gjennom datterselskaper som Westcon Yards, Westcon Power & Automation, Westcon Løfteteknikk, Westcon Olvondo og Westcon Geo tilbyr Westcon et bredt spekter av tjenester og produkter. I 2020 skal Westcon bygge to åtti meter lange ferjer. Den ene ferjen blir den første i verden med hydrogendrift. Økt aktivitet i Nordsjøen gjør at det er ventet flere rigger til Ølensvåg i løpet av 2020. I tillegg er det stor aktivitet i vedlikeholdsmarkedet for både ferjer, fiskebåter og offshorefartøy. Konsernet har også mange store ordre på såkalte batteripakker og bygging av landstrømanlegg.

Kårstø

Både i form av faste arbeidsplasser og investeringer er Kårstøanlegget i Tysvær blant bærebjelkene i det lokale næringslivet. Siden oppstarten i 1985 er det investert for rundt 56 milliarder kroner i landanlegget på Kårstø.

Den første gassen fra Sverdrup-feltet ankom Kårstø høsten 2019. På selve Kårstøanlegget har Equinor i dag i underkant av 700 fast ansatte. I tillegg kommer rundt 400 ansatte fra innleide firmaer som driver med vedlikehold eller har støttefunksjoner tilknyttet anlegget. I tillegg til arbeidsplasser ved både Kårstø og Bygnes, gir Kårstøanlegget og rørledningene store inntekter til de berørte kommunene på Haugalandet i form av eiendomsskatt.

Hydro

For første gang på mange år kom Hydro Karmøy ut med et negativt resultat i 2019. Underskuddet skyldes høyere råstoffpriser og lave aluminiumspriser på verdensmarkedet. Samlet hadde metallverket og valseverket en omsetning i 2019 på 7.360 millioner kroner. Det er en nedgang på 477 millioner kroner i forholdt til 2018. Driftsresultatet for Hydro Karmøy i 2019 endte på minus 227 millioner kroner, mot pluss 80 millioner kroner året før.

Ved Hydro Karmøy er en vant med at aluminiumsmarkedet svinger mye. Til sammenligning kan det nevnes at overskuddet i 2017 var på 570 millioner kroner. Det er metallverket som bidrar til det negative resultatet med et underskudd på 295 millioner kroner. Valseverket kom ut med et overskudd på 68 millioner kroner mot 35 millioner kroner året før.Ved utgangen av 2019 hadde Hydro Karmøy 794 fulltidsansatte ved metallverket og valseverket, en nedgang på 2 fra året før. Det ble i 2019 produsert 257.289 tonn primæraluminium ved Hydro Karmøy mot 242.390 tonn året før. 2019 var første hele året hvor den nye pilotfabrikken var i produksjon. Forventet årlig produksjonskapasitet i den nye fabrikken er på 75.000 tonn.

Handel

Med unntak av Oasen Storsenter, hadde de store kjøpesentrene i regionen en nedgang i omsetningen i 2019. Ved Amandasenteret gikk omsetningen ned med 7,1 prosent. Med en omsetning på 1179 millioner kroner er likevel Amanda det største kjøpesenteret i regionen. Oasen Storsenter omsatte i 2019 for 924 millioner kroner. Det er en økning på 125 millioner kroner fra året før. Hovedårsaken til den store omsetningsveksten er utbyggingen av senteret som ble ferdigstilt høsten 2018. Markedet i Haugesund hadde en nedgang på 16 millioner kroner og endte opp med en årsomsetning for 2019 på 264 millioner kroner. Aksdal Senter i Tysvær omsatte i 2019 for 242 millioner kroner, en nedgang på 2 millioner kroner fra året før.  Det finnes ingen sammenlignbare tall for handelen i Haugesund sentrum.

Kommunikasjon og reiseliv

Gjennom selskapet Destinasjon Haugesund & Haugalandet har det de senere årene blitt satt inn store ressurser på å fokusere på Haugesundregionen som reisemål. Et av satsingsområdene har vært å få utenlandske cruiseskip til Haugesund. Denne satsingen har gitt positive resultater. I 2019 hadde Haugesund 49 anløp av store turistskip med et samlet passasjertall på rundt 85.500. Flertallet av cruiseturistene var fra Storbritannia, Tyskland og Spania. For 2020 er det ventet 71 cruiseskip til Haugesund med i alt opp mot 148.000 passasjerer.

Fra 12. mai 2019 overtok det lokaleide selskapet Lufthavndrift, ansvaret for driften av Haugesund lufthavn, Karmøy fra Avinor. For 2019 økte passasjertrafikken ved den lokale lufthavnen med 0,4 prosent. Totalt hadde Haugesund lufthavn 623.130 passasjerer i 2019, det vil si 2.531 flere enn i 2018. Mens innenlandstrafikken økte med 0,5 prosent, økte utlandstrafikken med 1 prosent.

Når det gjelder utlandsforbindelser, hadde Haugesund lufthavn Karmøy i 2019 ruteflyforbindelse til Gdansk, Alicante og Malaga. I tillegg gikk det charterflyvninger til Gran Canaria i vinterhalvåret samt Las Palmas (Mallorca) Chania (Kreta) og Antalya (Tyrkia) i deler av sommerhalvåret. I 2020 vil utenlandstilbudet øke både når det gjelder ruteflyvninger og charter. I tillegg til Gdansk, Alicante og Malaga vil det fra 2020 være faste ruter til Krakov, København og Aberdeen. Haugesund lufthavn, Karmøy kan i 2020 også tilby charter til Gran Canaria, Antalya, Chania, Porto og London.

Hoteller

Hotellnæringen i Haugesund hadde et tungt år i 2018. Mens det i Norge generelt ble solgt 1,5 prosent flere hotellovernattinger enn året før, var nedgangen i Haugesund på 11 prosent. Det ble i fjor solgt 204.681 gjestedøgn ved de ti overnattingsstedene i byen mot 230.966 året før. Hovedårsaken til nedgangen i Haugesund var redusert aktivitet ved Aibel fra juni 2018 da arbeidet med Sverdrup-plattformen var ferdig. Haugesund hadde i 2018 1.866 senger fordelt på 966 rom. Den gjennomsnittlige utnyttelseskapasiteten for hotellrom i Haugesund i 2018 var på  47,2 prosent mot 53,9 prosent året før. (Kilde: SSB)

Bilsalget

Etter et tungt år i 2018 med en nedgang i antall solgte gjestedøgn på 11 prosent, fikk hotellnæringen i Haugesund en framgang i 2019 på 2,2 prosent. Til sammenligning var det i 2019 på landsbasis en økning i antall hotellovernattinger på 4 prosent. Det ble i fjor solgt 209.209 gjestedøgn ved de ti overnattingsstedene i byen mot 204.681 året før. Hotellene i Haugesund hadde i 2019 1.920 senger fordelt på 961 rom. Den gjennomsnittlige utnyttelseskapasiteten for hotellrom i Haugesund i 2019 var på 50 prosent mot 47,2 prosent året før. (Kilde: SSB)

Høgskulen på Vestlandet

Høgskolen hadde ved utgangen av 2019 ca. 16.600 studenter og 2.000 ansatte fordelt på fem steder, Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund. Høgskolen er en av de største i landet og tilbyr et bredt spekter av yrkesnære utdanninger. Fag- og studentmiljøet i Haugesund  har vokst og utviklet seg de siste årene. I Haugesund er det for tiden rundt 1.660 studenter samt 200 forskere, lærere og administrativt personale.

Jordbruk

Vindafjord er fremdeles den største landbrukskommunen i regionen. I 2019 var det registrert 377 aktive gårdsbruk i kommunen, en nedgang på syv fra året før. Av de 377 gårdsbrukene var det 108 som mottok støtte for melkeproduksjon; syv færre enn året før. I Tysvær gikk antall aktive gårdsbruk opp med ett til 255, mens antall melkekvoter gikk ned med to til 51. På Bømlo har antall aktive gårdsbruk gått opp med fem til 109. Det var fire gårdsbruk på Bømlo som hadde melkekvoter i 2019, det samme som året før. I Sveio var det registrert 144 aktive gårdsbruk i 2019. Det er to færre enn året før. Antall gårdsbruk med melkekvoter har gått ned med ett til 10. Av kommunene på Haugalandet er Haugesund den som har færrest aktive gårdsbruk. Antall aktive gårdsbruk gikk i 2019 ned med tre til 27 hvorav tre har melkekvoter. Antall melkekvoter i Haugesund er likt fra året før.

Fiskeri

Veksten i norsk sjømatnæring fortsatte i 2019. Totalt ble det i 2019 eksportert fisk for 107,3 milliarder kroner, en økning på 8,4 prosent fra året før. Havbruksnæringen sto for 76,5 milliarder kroner, mens villfisknæringen sto for 30,8 milliarder kroner. Sjømatnæringen befester derved sin posisjon som Norges nest største eksportnæring etter petroleumsnæringen.

Ved utgangen av 2019 var det registrert 286 fiskefartøy i Haugesundregionen. Det er en økning på 10 fartøyer fra 2018. Av disse er 14 havfiskefartøy med en lengde på over 28 meter; ett fartøy mer enn året før. Karmøy har totalt 85 fiskefartøy hvorav 5 er havfiskefartøy. Bømlo har 112 fiskefartøy hvorav 8 er havfiskefartøy, mens Bokn har 1 havgående fiskefartøy av totalt 25. 380 personer i Haugesundregionen sto ved utgangen av 2019 registrert med fiske som hovedyrke. Det er ti færre enn året før. Karmøy og Bømlo er de største fiskerikommunene i regionen med henholdsvis 160 og 147 aktive fiskere.

Kulturliv

Haugesundregionen kan vise til et bredt og variert kulturtilbud. Haugesund Sparebank er samarbeidspartner for en rekke kulturarrangementer, og er en av hovedsponsorene for Den norske filmfestivalen og Den norske filmprisen Amanda. Samlet besøkstall for Filmfestivalen 2019 i form av bransjefolk og publikum var 22.657. Det er på samme nivå som året før.

Besøkstallene ved Haugesund kino fortsatte å falle i 2019 til 173.803 – en nedgang på 5 prosent fra året før. Også Sildajazzen hadde en tilbakegang i 2019. Antall besøkende gikk ned fra rundt 45.000 til 32.000 fordelt på 118 arrangementer. Totalt ble det i 2019 solgt i underkant av 26.000 billetter ved de ulike arrangementene under Sildajazzen.

Gjennom 2019 har Haugesund befestet sin posisjon som en av landets ledende festival- og kulturbyer. Noe av det som særpreger kulturlivet i Haugesund er bredden og variasjonen. Kulturlivet i regionen er også stort og bredt fra Midtsommarfest i Tysvær, Vikedal Roots Music Festival i Vikedal, Fartein Valen-festivalen i Sveio og Kanaldagene på Bømlo. Haugesund Sparebank er en viktig sponsor og samarbeidspartner for de fleste av de nevnte kulturarrangementene.

Banken er også en viktig samarbeidspartner og sponsor for det øvrige lokale kultur-, idretts- og foreningsliv i Haugesund, Vindafjord, Tysvær, Bømlo, Sveio og fastlandssiden av Karmøy.