Ansvarlig kapital og soliditet

Bankens kapitaldekning pr. 31.12.2019 framgår av note 6d. Tellende ansvarlig kapital er på 1.549 millioner kroner, hvorav  kjernekapitalen utgjør 1.399,7 millioner kroner og tilleggskapitalen 149,7 millioner kroner.

I tillegg til tellende del på 1.064,2 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av egenkapitalbeviskapital på 226,2 millioner kroner og to fondsobligasjonslån på tilsammen 115 millioner kroner. 35 millioner kroner av disse ble tatt opp i september 2019 og 80 millioner kroner ble tatt opp i juni 2017. Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 150 millioner kroner tatt opp i april 2019. Beregningsgrunnlaget er på 6.410 millioner kroner, en økning på 120 millioner kroner fra året før.

 

Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 24,17 prosent ved utgangen av 2019 mot 21,22 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 21,84 prosent mot 19,23 prosent året før. Den rene kjernekapitalen er på 20,04 prosent, en økning fra 17,42 prosent i 2018. Dette er høyere enn styrets nåværende målsetting for krav til ren kjernekapital.

Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med det som er budsjettert. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2019 er på 8,79 prosent, mens den året før var på 8,2 prosent.

Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetning.